PRODEJNY OPĚT OTEVŘENY
PRAHA | BRNO | NÁCHOD

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ROBOT WORLD umístěného na webovém rozhraní www.robotworld.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností: 
ROBOT WORLD s.r.o., se sídlem Běloveská 944, 547 01 Náchod
IČ: 49813366
DIČ: CZ49813366
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4987
adresa pro doručování: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod
telefonní číslo: +420 777 810 810, 220 770 770
kontaktní e-mail: info@robotworld.cz

jako poskytovatelem služeb
a vámi jako odběratelem služeb

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Co je předmětem smlouvy?
Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu či nájem, které jsou uvedeny v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu, včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedených v objednávce. Na smlouvy o prodeji zboží se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží. 
VOP  spotřebitel , VOP podnikatel


1.2.    Jaké služby poskytujeme? 
Našimi službami jsou zejména instalace robotických sekaček, dále pronájem vybraných typů robotů, předvádění bazénových vysavačů a oprava a servis vybraných typů elektronických zařízení. Seznam typů elektronických zařízení, pro která provádíme opravu a servis, je uvedený na webovém rozhraní.
Námi poskytované služby se mohou řídit také dalšími podmínkami, se kterými vás vždy před podáním závazné objednávky seznámíme.


1.3.    Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.


1.4.    Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 •  zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 


1.5.    Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a případně též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.


1.6.    Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.    Jak uzavíráme smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.    Jakým způsobem lze podat nezávaznou poptávku a následně závaznou objednávku?
Nezávaznou poptávku můžete podat prostřednictvím e-mailu a telefonicky nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. 
Po zaslání nezávazné poptávky vám zašleme odpověď obsahující zejména informace o konečné ceně. V odpovědi na nezávaznou poptávku vám zašleme také rekapitulaci objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na způsobu platby) a přiložených obchodních podmínek. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Údaje uvedené v nezávazné poptávce považujeme za úplné a správné a dle těchto údajů počítáme konečnou cenu.
Pokud s námi navrženými podmínkami dle tohoto článku souhlasíte, můžete následně prostřednictvím e-mailu podat závaznou objednávku. Závazná objednávka musí obsahovat zejména označení objednávané služby, zvolený způsob platby a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační). Upozorňujeme, že vámi odeslaný e-mail, který bude obsahovat tyto náležitosti, bude z naší strany považován za závaznou objednávku.

2.3.    Jakými jinými způsoby lze podat závaznou objednávku?
Bez nutnosti využít postup dle čl. 2. 2. těchto obchodních podmínek, závaznou objednávku služby instalace robotických sekaček můžete podat také prostřednictvím webového formuláře na webovém rozhraní našeho on-line obchodu. Tato objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané v objednávkovém formuláři, zejména přesné označení objednávaných služeb a vaše kontaktní údaje.
Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. 
Závaznou objednávku dle tohoto článku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.4.    Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. 

2.5.    Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je vám služba poskytnuta.

2.6.    Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3.    CENA
3.1.    Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2.    Lze kombinovat slevy z ceny?
Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
 
4.    PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti bezprostředně před poskytnutím služby;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby on-line platební kartou;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • na splátky (při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej).

Při platbě prostřednictvím společnosti poskytující splátkový prodej je smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; pokud vám společnost poskytující splátkový prodej tento způsob platby neumožní, smlouva automaticky zanikne.
Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.    Kdy nastane splatnost ceny?
V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před poskytnutím služby.
V případě platby v hotovosti je cena splatná nejpozději v den poskytnutí služby, a to před jejím poskytnutím.

4.3.    Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

5.    POSKYTNUTÍ SLUŽBY
5.1.    Kdy vám bude služba poskytnuta?
Po objednání služby vás budeme bez zbytečného odkladu kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a navrhneme vám termín poskytnutí služby. Pokud jste udělili souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy podle článku 6. 1. těchto obchodních podmínek, budeme vám moci službu poskytnout před uplynutím této lhůty.

5.2.    Jakým způsobem vám bude služba poskytnuta?
Služby instalace robotických sekaček a předvádění bazénových vysavačů poskytujeme výhradně na adrese, kterou nám v rámci objednávky poskytnete. Služby pronájem vybraných typů robotů a oprava a servis vybraných typů elektronických zařízení poskytujeme ve všech našich provozovnách, kde je to s ohledem na sortiment prodávaného zboží možné. Služby poskytujeme pouze v rámci České republiky.
Námi poskytované služby se mohou řídit také dalšími podmínkami, se kterými vás vždy před podáním závazné objednávky seznámíme.

6.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
6.1.    Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?
Pokud výslovně souhlasíte s poskytnutím služby před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, budeme vám moci službu poskytnout před uplynutím této lhůty.
Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Dále vezměte na vědomí, že udělením souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

6.2.    Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. Berte však na vědomí, že v takovém případě vám bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.3.    Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.
Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět na naši kontaktní adresu.

6.4.    Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2.    Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po sjednanou dobu;
 • služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.

7.3.    Reklamaci u nás uplatněte telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na adrese našeho sídla nebo jakékoliv provozovny bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.
V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

 • bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);
 • přiměřená sleva z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

7.4.    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo pokud jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

7.5.    Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. 
O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

7.6.    V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8.    DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
8.1.    Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

8.2.    Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3.    Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4.    Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. 

9.    REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
9.1.    Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 

9.2.    K čemu uživatelský účet slouží?
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.3.    Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

10.    OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
10.1.    Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.2.    Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.02.2018

Produkt byl přidán do košíku

Zavřít

Do košíku

Doprava ZDARMA!

Produkt přidán k porovnání

Zavřít

Porovnat vše